تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 12 آذر ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 10 آذر ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :15 آذر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 27 آذر ماه 1399